Slovník termínov mojej tvorivej poetiky Hudba ako čin


Bezčasie

Transcendentálna vrstva hudobnej reality prístupná iba kreatívnym činom, tvorivý priestor v stave bezčasia, ktorý nemožno lineárne (v časovej následnosti) vysvetliť ani pochopiť. Zvonku sa však môže zdať, že ide o dianie prebiehajúce v čase.

Hudobná realita

Súbor hudobných udalostí.

Hudobná udalosť

Koincidencia hudobných procesov prebiehajúcich medzi jednotlivými účastníkmi hudobnotvorného diania.

Hudobnotvorné dianie

Bytie hudby. Súbor hudobných procesov, ktoré sú dynamickou súčasťou hudobnej reality.

Hudobný čas

Parameter hudobnej reality javiacej sa zvonka, empiricky.

Hudobný čin

Atóm hudobnej reality. Prítomnosť činu odlišuje hudobné dianie od zvukového diania. Takýto čin môže byť nemotivovaný a bez cieľa, vybudený len tvorivými zložkami zvuku, ticha a ich prežívania. Hudba ako čin je aj názov pedagogicko-výchovného projektu, seminára kontinuálneho vzdelávania autorov Mgr. art. Tomáša Boroša, PhD. a Mgr. art. Ivana Šillera, ArtD., ktorý vytvorili spolu v roku 2017.

Kompozičná prax

Praktický aspekt hudobnotvorného diania. Priestor, v ktorom sa pretvára zvukové dianie na dianie hudobné.

Otvorený realizmus

Koncept hudobnotvorného diania, v ktorom sa účastníci nezaoberajú hodnotou tej-ktorej hudobnej udalosti (originalitou, pôvodom, kvalitou), ale nechávajú sa ňou samou inšpirovať.