Štúdie, kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články


 • Oravec-Ballánová, Viktória: Apolloopera. Melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón od Marka Piačeka, Jeden z mimořádných počinů slovenské operní scény z posledních let, in: Opus musicum, hudební revue, roč. 53/2021 č.3, s.6-21, Brno, ISSN 0862-8505
 • Beličová, Renáta: Obrazy rozpadu Rakúska-Uhorska v opere o M. R. Štefánikovi: Egon Bondy, Marek Piaček a M. R. Š. In: ed. Hrabal, Jiří: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury, Olomouc, UP, 2019, ISBN 978-80-88278-34-4, s. 253–267.
 • Inštitorisová, Dagmar: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách, 1. vyd., Bratislava, Culture Positive, 2019, ISBN 978-80-971430-5-3.
 • Beličová, Renáta: Hudobné idiómy ako významové a výrazové konštanty. Marek Piaček: Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón, 2018. In. ESPES, Journal of the Society for Aesthetics in Slovakia, ISSN 1339-1119, Roč. 7, č. 2 (2018), s. 4–13.
 • Beličová, Renáta: Historické témy v súčasnej opere : ako odolať mýtom a nepodľahnúť imaginácii? ; recenzent: Vincent Šabík, Igor Hochel, 2018. In: Kapsová, Eva a kol.: Obrazy citlivých miest slovenskej histórie. Reinterpretácia kultúrnej pamäti v umení, 1. vyd., Nitra, UKF, 2018, ISBN 978-80-558-1354-7, s. 161–203.
 • Mojžišová, Michaela: Napísal som maličkú opierku, Premeny komornej opery na Slovensku, Bratislava : SAV, 2018, ISBN 9788022417044
 • Pavelka, Ľubomír: Auditívna kultúra súčasnosti, Dizertačná práca, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016
 • Beličová, Renáta: Umelecká forma – jedinečný priestor utvárania historickej pamäti: Marek Piaček: Apolloopera, melodráma o jednom bombardovaní pre zbor, herca a trombón. In: Performativita válek a konfliktů, 5. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře Praha, 29. červen – 4. červenec 2015, Praha, AV ČR, 2016, ISBN 978- 80-88069-15-7, s. 207–215.
 • Beličová, Renáta: „Nezakontextovanosť" človeka v živote. Poetika totálneho realizmu a bratislavské hudobné projekty Egona Bondyho. In: Pospíšil, Ivo – Zelenková, Anna: Myšlenkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech, (minulost a současnost). 1. vyd., Brno, Tribun EU, 2014, ISBN 978-80-263-0738-9, s. 229–245.
 • Beličová, Renáta: Slovak Musical Post-Modernism and Central European Inspirations: Egon Bondy, Marek Piaček and Požoň Sentimentál, 2013. In: SVU and its role in the era of globalisation, Transatlantic Collaboration, Innovation and Preservation, Žilina July 1-6, 2012. - Žilina : ŽU, 2013. - ISBN 978-0-615-80114-8, p. 254–268.
 • Inštitorisová, Dagmar: Osobnosť M. R. Štefánika v divadelnej tvorbe na Slovensku / M. R. Štefánik dans la création théatrale en Slovaquie. In: Ianua and Linguas Hominesque reserata IV, La porte des langues s'ouvre aux hommes, Paris, Association Amitié Franco-Slovaque, 2012, ISBN 978-2-9536153-3-3, s. 43–53.
 • Beličová, Renáta: Obraz človeka M. R. Štefánika v slovenskej postmodernej opere / L'image de l'homme Milan Rastislav Štefánik dans l'opéra slovaque postmoderne. In: Ianua and Linguas Hominesque reserata IV, La porte des langues s'ouvre aux hommes, Paris, Association Amitié Franco-Slovaque, 2012, ISBN 978-2-9536153-3-3, s. 79–84.
 • Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie, In: Slovenská hudba roč. 36, 2010, č. 1, s. 27–62
 • Kajanová, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90, In: Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2010, s. 167–169.
 • Beličová, Renáta: Koniec veľkých príbehov. Opera Posledný let, 2009. In: Eurolingua & Eurolitteraria 2009, mezinárodní vědecká konference, Liberec 24. – 26. září 2009, Liberec, Technická univerzita, 2009, ISBN 978-80-7372-544-0, s. 125–133.
 • Blahynka, Miloslav: Opera v alternatívnom divadle. In: Blahynka, Miloslav: Eseje o opere, Bratislava, Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006, s. 36–48.
 • Martináková, Zuzana: Slovak Composers After 1900. Formation and Styles, Banská Bystrica, Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2002, ISBN 80-89078-02-8, s. 72–74.
 • Godárová, Katarína: Marek Piaček. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava, Národné hudobné centrum, 1998, s. 226.
 • Boroš, Tomáš: Metatexty v súčasnej hudbe. Diplomová práca. Bratislava, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU, 1998.