Slovník termínov mojej tvorivej poetiky Hudba ako čin

Bezčasie
Transcendentálna vrstva hudobnej reality prístupná iba kreatívnym činom, tvorivý priestor v stave bezčasia, ktorý nemožno lineárne (v časovej následnosti) vysvetliť ani pochopiť. Zvonku sa však môže zdať, že ide o dianie prebiehajúce v čase.
Hudobná realita
Súbor hudobných udalostí.
Hudobná udalosť
Koincidencia hudobných procesov prebiehajúcich medzi jednotlivými účastníkmi hudobnotvorného diania.
Hudobnotvorné dianie
Bytie hudby. Súbor hudobných procesov, ktoré sú dynamickou súčasťou hudobnej reality.
Hudobný čas
Parameter hudobnej reality javiacej sa zvonka, empiricky.
Hudobný čin
Atóm hudobnej reality. Prítomnosť činu odlišuje hudobné dianie od zvukového diania. Takýto čin môže byť nemotivovaný a bez cieľa, vybudený len tvorivými zložkami zvuku, ticha a ich prežívania.
Hudba ako čin je aj názov pedagogicko-výchovného projektu, seminára kontinuálneho vzdelávania autorov Mgr. art. Tomáša Boroša, PhD. a Mgr. art. Ivana Šillera, ArtD., ktorý vytvorili spolu v roku 2017.
Kompozičná prax
Praktický aspekt hudobnotvorného diania. Priestor, v ktorom sa pretvára zvukové dianie na dianie hudobné.
Otvorený realizmus
Koncept hudobnotvorného diania, v ktorom sa účastníci nezaoberajú hodnotou tej-ktorej hudobnej udalosti (originalitou, pôvodom, kvalitou), ale nechávajú sa ňou samou inšpirovať.
Tvorivé zložky zvuku
?